036 - 19 91 00 info@elleff.se

Vårt miljöarbete.

Mer än tak över huvudet.

I framtiden räcker det inte att ge hyresgästerna tak över huvudet. Allt fler företag och privatpersoner kräver miljösmarta lokaler och ansvarstagande fastighetsägare- Därför har ELL-EFF Fastigheter intensifierat hållbarhetsarbetet under 2013.

Enligt Boverket uppskattning står bygg- och fastighetssektorn för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Samtidigt har riksdagen beslutat att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020 (jämfört med 1990 års nivåer). Det säger sig självt att vår bransch måste ta sitt ansvar. Inom ELL-EFF Fastigheter har vi sedan starten ett långsiktigt och omfattande hållbarhetsarbete. Genom att erbjuda lokaler och bostäder som är energieffektiva och miljösmarta vill vi möta de ökade kraven från våra hyresgäster, överraska med nya alternativ och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill verka i en framtid där fastighetsbolagen har förändrats- från förvaltare till samhällsbyggare.

Långt miljöfokus

ELL-EFF Fastigheters moderbolag, Länsförsäkringar Jönköping, är en av regionens verkliga pionjärer inom hållbarhetsarbete- vilket har präglat även vår företagskultur.

ELL-EFF Fastigheter har också en egen miljöpolicy som rättesnöre i den dagliga verksamheten, och vi arbetar hårt för att minimera vår miljöpåverkan. Då lejonparten av denna är direkt relaterad till fastigheternas uppvärmning, fokuserar vi främst på energieffektivisering i olika former.

Vid samtliga ny-, om- och tillbyggnader väljs material och metoder med omsorg. ELL-EFF Fastigheters miljökrav är likställda med Byggsektorns frivilliga producentansvar. Detta har alla våra leverantörer och entreprenörer, via våra ramvillkor, förbundit sig att följa. Producentansvaret innebär att entreprenören ska tillämpa gällande miljökrav för den egna verksamheten och eftersträva miljövänliga alternativ vid materialval, reperationsmetoder och avfallshantering. Restprodukter vid rivning och nybyggnation ska sorteras och miljöfarligt avfall identifieras. Samtliga lokalvårdsföretag som anlitas av ELL-EFF Fastigheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001.